Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG DIETA OD KUCHNI

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Niniejszy Regulamin Usług, określa wszystkie warunki oraz zasad korzystania z Usług oferowanych przez Gabinet dietetyczny

Dieta od kuchni – Edyta Sołek – Trojnar Maszkowice 308, 33-390 Łącko. NIP: 8161642009.

 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dietaodkuchni.com.
 • Dietetyk ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy zachowanie pacjenta wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków

odurzających bądź gdy zachowanie klienta odbierane jest jako obraźliwe, wulgarne i gdy zagraża zdrowiu i życiu dietetyka.

Dietetyk ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem na każdym etapie prowadzenia, jeśli pacjent nie przestrzega zasad regulaminu.

 • Pacjent dietetyczny ma możliwość złożenia reklamacji, jeśli proponowane usługi nie są zrealizowane przez dietetyka zgodnie z zasadami obowiązującego regulaminu. Reklamacje należy przesłać na adres mailowy: dietaodkuchni@gmail.com w terminie do 7 dni roboczych od momentu zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

W reklamacji powinny znaleźć się: dane osobowe, zakres reklamacji i przyczyny jej zgłoszenia. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia i przesłane drogą mailową do nadawcy. Nie ma możliwości dokonania zwrotu pieniędzy za usługi, które już zostały wykonane.

 • Jeśli Pacjent nie dostarczy wymaganych dokumentów 6 miesięcy od odbycia pierwszej wizyty – pieniądze przepadają.
 • Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy po upłynięciu terminu ważności pakietu.
 • Nie ma możliwości zwrotu części kosztów zakupionych w pakiecie (pakiet jest usługą promocyjną uwzględniającą zniżkę), nie ma można jej rozdzielać.
 • Konsultacje nie zastępują porady lekarskiej!
 • Pacjent dietetyczny jest świadomy, że usługi świadczone przez Gabinet on-line nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez pacjenta efektów. Gabinet dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego stosowania zaleceń żywieniowych i planu

suplementacyjnego. Pacjent dietetyczny jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia. Gabinet dietetyczny nie ponosi za to odpowiedzialności.

 • Wszystkie materiały przygotowane dla pacjenta dietetycznego są objęte prawami autorskimi i wykorzystywane mogą być tylko i wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie bez zgody dietetyka jest zabronione.

Pacjent zobowiązuje się nie upowszechniać przekazanym mu materiałów, szanując pracę i czas dietetyka jaki włożył w opracowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Zalecenia zostały przygotowane w oparciu o szeroki wywiad, badania

i przekazując je innej osobie można wyrządzić jej krzywdę. Całość praw autorskich działa bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych należy do dietetyka.

W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część materiałów nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autorki.

 • Wszystkie informacje, które dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia usług pacjentowi dietetycznemu objęte są tajemnicą i nie są przekazywane osobom trzecim.

Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Gabinet dietetyczny Dieta od kuchni – Edyta Sołek – Trojnar Maszkowice 308, 33-390 Łącko. NIP: 8161642009. Gromadzone są dane: dane osobowe, wywiad żywieniowy,

dziennik żywieniowy, wyniki dostarczonych badań oraz inne dokumenty dostarczone przez pacjenta dietetycznego. Wszystkie dane objęte są ochroną, przetwarzane

są tylko i wyłącznie w celu zrealizowania świadczonej usługi względem pacjenta, nie są nigdzie udostępniane. Korzystając z usług świadczonych przez gabinet dietetyczny pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

przeprowadzenia procesu dietetycznego. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia współpracy. Pacjent ma prawo wglądu do danych, ma prawo je sprostować lub usunąć.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie lub przesłaniem wraz z zaleceniami.
 • Gabinet Dieta od Kuchni zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które

po poprawce będą opublikowane na stronie internetowej oraz będą wiążące z dniem publikacji.

 • Pozostałe zagadnienia niezawarte w regulaminie regulowane są przez Przepisy Prawa Polskiego.

· Warunkiem korzystania z oferowanych Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Dokonanie płatności za usługę oznacza akceptację zasad współpracy i regulaminu. Jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy gabinetem a pacjentem.

ZBIÓR POJĘĆ:

 • DIETETYK (Usługodawca) – osoba świadcząca usługi dietetyczne –

mgr inż. Edyta Sołek – Trojnar – mająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, opierającej się o aktualny poziom wiedzy naukowej, z zastrzeżeniem, że dietetyk nie bierze odpowiedzialności za efektywność wybranych przez pacjenta usług.

 • DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, z wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

Poza tymi godzinami nie odpowiadam na telefony, SMS, maile. Podczas URLOPU nie ma możliwości kontaktu.

 • PACJENT DIETETYCZNY (Usługobiorca) – osoba fizyczna, pełnoletnia, którą należy zaliczyć do konsumenta w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku z dnia Kodeks cywilny (Dz.U.z 2017 r. poz. 459 tj. ze zm.).

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług wyłącznie pod nadzorem właściwego opiekuna prawnego.

 • WIZYTA – oznacza wizytę w formule on-line – przez telefon lub komunikator.
 • CENNIK – wykaz opłat za świadczone usługi. Wszystkie ceny są cenami brutto.
 • WYWIAD ŻYWIENIOWY – kwestionariusz opracowany przez poradnię

Dieta od Kuchni, uzupełniany podczas pierwszej konsultacji dietetycznej przez dietetyka i pacjenta, w celu zebrania informacji na temat stylu życia, stanu zdrowia.

 • PIERWSZA KONSULTACJA DIETETYCZNA – obejmuje pierwszą konsultację wstępną (120 – 150 minut), może być przeprowadzona on-line przez Skype, WhatsApp lub telefon. Podczas wizyty zostanie przyprowadzony wywiad dietetyczny oraz wstępna analiza dostarczonej dokumentacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba pacjent dietetyczny podczas pierwszej wizyty otrzyma zalecenia odnośnie niezbędnych badań do wykonania (decyzję o rozszerzeniu diagnostyki przydatnej do rozpoznania przyczyn zgłaszanych problemów, pacjent podejmuje sam).

Na wizycie lub w zaleceniach może pojawić się wskazanie do kontaktu z lekarzem specjalistą w celu dalszej diagnostyki. Podczas konsultacji pacjent otrzymuje podstawowe wskazówki dietetyczne oraz dużą dawkę motywacji do działania.

Przekazanie indywidualnych zaleceń dietetycznych następuje drogą mailową po ok. 21 dniach od otrzymania kompletu dokumentów od pacjenta dietetycznego. W przypadku choroby, urlopu, świąt – czas ten może się wydłużyć.

Zatajanie informacji przez pacjenta dietetycznego lub podanie nieprawdziwych

na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków i suplementów itd, może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia.

Gabinet dietetyczny nie ponosi za to odpowiedzialności.

W przypadku spóźnienia się lub niestawienia na umówione spotkanie bez wcześniejszego poinformowania dietetyka, gabinet nie ma obowiązku zwracać pieniędzy. W sytuacji odwołania spotkania przez Skype lub zmiany jego terminu

z winy dietetyka, pacjent dietetyczny zostanie poinformowany telefonicznie o zmianie i zostanie ustalony nowy termin lub otrzyma zwrot pieniędzy bez jakichkolwiek potrąceń w przypadku odwołania.

Opieka dietetyczna trwa przez 6 miesięcy od rozpoczęcia współpracy i może być kontynuowana tak długo jak Pacjent tego potrzebuje – warunkiem jest odbywanie regularnych wizyt kontrolnych.

 • WIZYTA KONTROLNA – odbywa się po około miesiącu od rozpoczęcia stosowania zaleceń dietetycznych. Ustalone poprzez kontakt mailowy bezpośrednio przez

pacjenta dietetycznego. Jeśli opóźnienia z realizacji pakietu wynikają z braku wolnych terminów, niedyspozycji dietetyka – ważność zostanie on przedłużona do czasu pojawiania się wolnych terminów. Wizyta kontrolna opłacona w pakiecie ma ważność 6 miesięcy od otrzymania zaleceń dietetycznych.

Na wizytce omawiane są postępy oraz dziennik żywieniowy oraz ewentualne wyniki badań.

 • INDYWIDUALNY PROGRAM ŻYWIENIOWY – plan dietetyczny i suplementacyjny ułożony dla pacjenta dietetycznego, na podstawie

przeprowadzonego wywiadu żywieniowego, interpretacji badań i założeń ustalonych na pierwszej konsultacji dietetycznej. Zalecenia są przygotowane w maksymalnie

indywidualny sposób, zawierają przepisy kulinarne, dodatkowe informację ułatwiające wdrożenie zaleceń, listę produktów dozwolonych i zakazanych.

Pacjent dietetyczny otrzymuje go wykupując pojedyncza usługę lub pakiet. Po otrzymaniu jadłospisu nie mam możliwości dokonywania zmian posiłków.

Dietetyk może wskazać zamienniki, ale nie wymieni potraw. W trakcie konsultacji oraz po jest możliwe wskazanie produktów nie lubianych lub źle tolerowanych, które dietetyk uwzględni w jadłospisie. Jeśli lista produktów od pacjenta jest bardzo długa cena za jadłospis może ulec zwiększeniu – rozpatrywane indywidualne.

 • DZIENNIK ŻYWIENIOWY – spis produktów, potraw, napoi, leków i suplementów spożywanych przez pacjenta dietetycznego wraz z przybliżonymi ilościami

i godzinami ich spożycia. Dodatkowo należy uwzględnić godziny snu, ilość,

jakość aktywności fizycznej i wypróżnienia. Pacjent zobowiązuje się prowadzić go co najmniej 3 dni przed pierwszą konsultacją dietetyczną oraz podczas całego okresu współpracy – notując pytania na kolejną konsultację.

 • PAKIET DIETETYCZNY 7 DNIOWY – pakiet składający się z czterech usług – pierwszej konsultacji dietetycznej, indywidualnego tygodniowego programu żywieniowego, interpretacji wyników badań z doborem suplementacji i wizyty kontrolnej. Pakiet ma ważność 6 miesiące od daty otrzymania zaleceń dietetycznych, co oznacza, że w tym czasie należy odbyć wizytę kontrolną.

Jeśli Pacjent opłaci pakiet nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za wizytę kontrolną – jest elementem integralnym całego zestawu.

 • PAKIET DIETETYCZNY DLA PAR – jest przeznaczony dla par, małżeństw, rodzeństwa. Warunek – osoby muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym (wspólna kuchnia). Pierwsza konsultacja dietetyczna (ok. 3h) jak i wizyty kontrolne(ok.1,5h) odbywają się w jednym czasie.
 • KONSULTACJA ON-LINE – obejmuje pierwszą konsultację dietetyczną, wizyty kontrolne z użyciem Skype, WhatsApp lub telefonu, po wcześniejszym opłaceniu usługi i przesłaniu potwierdzenia przelewu mailem.

W przypadku spóźnienia się lub niestawienia na umówione spotkanie bez wcześniejszego poinformowania dietetyka, gabinet nie ma obowiązku zwracać pieniędzy.

W sytuacji odwołania spotkania przez Skype lub zmiany jego terminu z winy dietetyka, pacjent dietetyczny zostanie poinformowany telefonicznie

o zmianie i zostanie ustalony nowy termin lub otrzyma zwrot pieniędzy bez jakichkolwiek potrąceń w przypadku odwołania.

 • KONTAKT MAILOWY – w ramach współpracy jest możliwe 3 maila kontrolne

w miesiącu – proszę o zbieranie wszystkich pytań, wątpliwości w jednej wiadomości (wg schematu umieszczonego na końcu zaleceń dietetycznych).

Opieka trwa przez 6 miesięcy od rozpoczęcia współpracy. Jeśli Pacjent potrzebuje większej ilości wiadomości – cenę jest ustalana indywidualnie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO), informuj Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dieta od kuchni z siedzibą w Maszkowicach 308, 33-390 Łącko.
 2. Dane osobowe pacjenta dietetycznego będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wykonania umowy kupna-sprzedaży usług oferowanych przez Administratora – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
  1. analizy badań diagnostycznych w celu dopasowania indywidualnych zaleceń dietetycznych
  1. w celach przesłania zaleceń oraz marketingowych produktów lub usług własnych świadczonych przez Administratora, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej
  1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
  1. obsługi pacjentów dietetycznych.
 3. Dane osobowe pacjenta dietetycznego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem i okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepis archiwizacji) – do czasu jej odwołania.
 4. Dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług: dane

dotyczące zdrowia, samopoczucia, dostarczone wyniki badań oraz inne dokumenty dostarczone przez pacjenta dietetycznego.

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku

ze świadczeniem usług przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania zadań zawartych w punkcie 2. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.

 • Dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownikom lub podmiotom współpracującym z Administratorem – usługi rachunkowe, prawne lub informatyczne) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.

 • Pacjent dietetyczny ma prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

z zastrzeżeniem jednak, gdy z uwagi na przepisy prawa jestem uprawniona do dalszego przetwarzania danych.

 • Pacjent dietetyczny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Dane nie służą w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie podlegają profilowaniu.
 • Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: dietaodkuchni@gmai.com

Z poważaniem,

Dieta od kuchni mgr inż. Edyta Sołek – Trojnar

Shopping Cart